کوچینگ

شایستگی‌های کوچینگ

نجمه عشقی

صلاحیت‌ها یا شایستگی‌های اصلی کوچینگ توسط ICF برای حمایت از درک بیشتر در مورد مهارت‌ها و رویکردهای استفاده شده در کوچینگ حرفه‌ای ایجاد شده است. در عمل، هر شایستگی کوچینگ (صلاحیت کوچینگ)، اساس ارزیابی افرادی است که می خواهند اعتبارنامه‌های ACC ،PCC یا MCC را از ICF دریافت کنند.


الف. اصول بنیادین 

شایستگی ۱ .اجرای کوچینگ طبق اصول اخلاقی: 

تعریف: اصول اخلاقی کوچینگ و استانداردهای کوچینگ را درک می کند و آنها را به صورتی سازگار به کار می گیرد. 

 1. در تعاملات با مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه درستی و صداقت خویش را نشان می دهد. 
 2. نسبت به هویت، محیط، تجارب، ارزشها و باورهای مراجع حساس است. 
 3. نسبت به مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه از زبانی استفاده می کند که مناسب و محترمانه است. 
 4. به اصول اخلاقی ICF پایبند و حافظ ارزشهای اصلی است. 
 5. اطلاعات محرمانه مراجعین را طبق توافقنامه های ذینفعان و قوانین مربوطه حفظ می کند. 
 6. به تفاوتهای بین کوچینگ، مشاوره، رواندرمانی و سایر حرفه های حمایتی آگاه است. 
 7. در صورت لزوم مراجعین را به سایر متخصصان حمایتی ارجاع می دهد.

شایستگی ۲.مطابق با طرز تفکر کوچینگ (Mindset Coaching) عمل می کند

تعریف: طرز تفکری را تدوین و حفظ می کند که باز، کنجکاوانه، انعطاف پذیر و مراجع-محور است.

 1. کوچ باور دارد که مراجعین، مسئول انتخابهای خودشان هستند. 
 2. به عنوان کوچ همواره مشغول یادگیری و توسعه است. 
 3. تمرینات تفکری و تاملی را مداوما انجام و بسط می دهد تا کیفیت کوچینگ خود را بالا ببرد.(به کارهایی که انجام داده یا در ذهن فکر کند یا روی کاغذ بیاورد و بر آنها تامل کند.)
 4. از تأثیر موقعیت و فرهنگ مراجع بر خود و دیگران آگاه و نسبت به آنها انعطاف پذیر است. 
 5. از آگاهی و شهود خود به نفع مراجعین استفاده می کند. (بی قضاوت، بی تعصب و در حالت بی ذهنی)
 6. توانایی اداره و برخورد متعادل و درخور نسبت به احساسات خود و مراجع را رشد می دهد و حفظ می کند. (اول توانایی اداره و مواجهه احساسات را در خود پرورش می دهد و بعد آن را به سطح اجتماعی و در برخورد با مراجع می برد.)
 7. از نظر ذهنی و احساسی برای جلسات آماده می شود. (کوچ در مرکز درونی خود مستقر و در آرامش است و برای انبوهی از احتمالات و مواجهه با ناشناخته در جلسه کوچینگ، آماده است.)
 8. در مواقع لزوم از منابع بیرونی کمک می خواهد. (مانند سوپرویژن)
مطالعه این مقاله را نیز پیشنهاد می‌کنیم: شایسنگی های جدید کوچینگ

ب. به وجود آوردن رابطه مشترک 

شایستگی ۳. تنظیم و حفظ توافقنامه ها 

تعریف: با مراجع و ذینفعان مربوطه برای ایجاد توافقنامه های واضح در مورد رابطه، فرآیند، برنامه ها و اهداف کوچینگ مشارکت می کند. توافقنامه هایی را برای کل فعالیتهای کوچینگ و همچنین برای فعالیتهای هر جلسه کوچینگ ایجاد می کند. 

 1. در مورد اینکه کوچینگ چه هست و چه نیست توضیح می دهد و این فرآیند را برای مراجع و ذینفعان مربوطه توصیف می کند. 
 2. در مورد مواردی که در این رابطه مناسب هستند یا نیستند، مواردی که ارائه می شوند یا نمی شوند و مسئولیتهای مراجع و ذینفعان مربوطه، با مراجع به توافق می رسد. 
 3. در مورد رهنمودها و پارامترهای خاص رابطه کوچینگ مانند تدارکات، هزینه ها، زمانبندی،  مدت زمان، خاتمه، محرمانگی و دخیل کردن دیگران به توافق می رسد. 
 4. با مراجع و ذینفعان مربوطه برای ایجاد برنامه و اهداف کلی کوچینگ مشارکت می کند. 
 5. با مراجع جهت تعیین سازگاری بین خود (مراجع-کوچ) مشارکت می کند. (برای مثال جلسه ای برگزار کند تا از شیمی و یا سازگاری رابطه خود با مراجع، آگاه شود(.
 6. با مراجع برای شناسایی یا تأیید مجدد آنچه می خواهد در این جلسه انجام دهد مشارکت می کند. 
 7. برای دستیابی مراجع به آن چیزی که در جلسه می خواهد به آن برسد، با وی مشارکت می کند تا تصور مراجع از مواردی که باید به آنها بپردازد یا آنها را برطرف کند، مشخص و شفاف شود. 
 8. برای مشخص کردن یا تأیید مجدد معیارهای موفقیت در راستای آنچه مراجع می خواهد در فرایند کوچینگ یا یک جلسه کوچینگ خاص به آن برسد، با مراجع مشارکت می کند. (برای مثال با مراجع چک می کند که آیا میزان موفقیت در این یک جلسه قابل قبول است یا نیاز به جلسات بیشتری برای رسیدن به هدف مورد نظرش دارد.)
 9. با مراجع برای مدیریت زمان و تمرکز جلسه مشارکت می کند. 
 10. کوچینگ را در جهت نتیجه مطلوب مراجع ادامه می دهد، مگر اینکه مراجع خلاف آن را ذکر کند. 
 11. با مراجع برای پایان دادن به رابطه کوچینگ، به شیوهایی که این تجربه را محترم بشمارد، مشارکت می کند.

شایستگی  ۴.ایجاد و توسعه اعتماد و امنیت  

تعریف: کوچ با مراجع برای ایجاد محیطی امن و حمایتگرانه که به او (مراجع) امکان به اشتراک گذاری آزادانه را می دهد مشارکت و رابطه احترام و اعتماد متقابل را حفظ می کند. 

 1. کوچ به دنبال درک مراجع و موقعیت اوست که ممکن است هویت، محیط، تجربیات، ارزشها و باورهای مراجع را در برگیرد. 
 2. به هویت، نوع نگاه، سبک و زبان مراجع احترام می گذارد و کوچینگ خود را با مراجع تطبیق می دهد. 
 3. به استعدادها، بینشها و کارهای منحصر به فرد مراجع در فرآیند کوچینگ تبریک می گوید و احترام می گذارد. 
 4. حمایت، همدلی و نگرانی (از بُعد توجه و اهمیت) خود را به مراجع نشان می دهد.
 5. از ابراز احساسات، نوع نگاه، نگرانی ها (از بُعد توجه و اهمیت)، باورها و پیشنهادات مراجع تقدیر و حمایت می کند. 
 6. باز بودن و شفافیت خود را به عنوان راهی برای بیان آسیب پذیری و ساختن رابطه ای بر مبنای اعتماد با مراجع، نشان می دهد. (برای مثال کوچ شجاعت این را داشته باشه که آسیب پذیریش را نشان دهد و وقتی که چیزی را نمی داند‌ به مراجع بگوید من هم نمی دانم! این صداقت و شفافیت می تواند اعتماد مراجع را جلب کند(.

شایستگی  ۵. حضور و توجه کامل 

تعریف: کاملا آگاهانه در کنار مراجع است، حضور دارد و کوچینگ را با سبکی باز، انعطاف پذیر، استوار و با اعتماد به نفس اجرا می کند. 

 1. نسبت به مراجع، متمرکز، مشاهده گر، همدل و مسئول می ماند. 
 2. در طی فرایند کوچینگ، کنجکاوی خود را نشان می دهد. 
 3. احساسات شخصی اش را مدیریت می کند تا حواسش متوجه مراجع و در کنار او حاضر باشد.
 4. اعتماد به نفس و توانمندی خود را در مواجهه با احساسات نیرومند مراجع، در فرآیند کوچینگ، نشان می دهد. (کوچ لازم است متوجه احساسات، حسها و زبان بدن مراجع باشد.)
 5. در فضایی سرشار از نادانسته ها به راحتی کار می کند. 
 6. فضایی برای سکوت، مکث یا تأمل، ایجاد می کند.

ج. برقراری ارتباط مؤثر 

شایستگی ۶. فعالانه گوش می دهد 

تعریف: بر آنچه مراجع می گوید و نمی گوید تمرکز می کند تا زمینه سیستم ارتباطی مراجع را کاملا درک کند و بیان و ابراز وجود او را مورد حمایت قرار دهد.  

 1. پیش زمینه، هویت، محیط، تجربیات، ارزشها و باورهای مراجع را در نظر می گیرد تا درکش را از آنچه مراجع خواهان بیان آن است بهبود دهد. 
 2. آنچه مراجع بیان کرده را برای اطمینان از شفافیت و درک آن، بازگو یا خلاصه وار بیان می کند. 
 3. کوچ، زمانی که مراجع موارد بیشتری برای بیان دارد را تشخیص می دهد یا از او در این باره پرسش می کند تا آنها را بیان کند.  
 4. احساسات، تغییرات انرژی، سرنخهای غیرکلامی یا سایر رفتارهای مراجع را مورد توجه و تقدیر قرار می دهد می کند و آنها را بررسی می کند. 
 5. برای درک کامل آنچه مراجع بیان کرده، سخنان، لحن گفتار و زبان بدن او را ادغام می کند.
 6. در طی جلسات، به روند موجود در رفتار و احساسات مراجع توجه می کند تا به مضامین (Themes) و الگوها پی ببرد.

شایستگی  ۷. ایجاد یا برانگیختن آگاهی 

تعریف: بینش و یادگیری مراجع را با استفاده از ابزارها و تکنیکهایی مانند پرسشگری قوی، سکوت، استعاره یا قیاس تسهیل می کند. 

 1. هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه چه موردی برای مراجع مؤثرتر و کارآمدتر است، تجربیات مراجع را در نظر می گیرد. 
 2. مراجع را به چالش می کشد تا آگاهی یا بینش را در او ایجاد یا برانگیخته کند. 
 3. سؤالاتی در مورد مراجع می پرسد، مثلا طرز فکر، ارزشها، نیازها، خواسته ها و باورهای او. 
 4. سؤالاتی می پرسد که به مراجع کمک می کنند تا فراتر از طرز فکر فعلی را اکتشاف کند. 
 5. از مراجع دعوت می کند تا بیشتر در مورد تجربه اش در لحظه حال سهیم شود.  
 6. به آنچه در تقویت پیشرفت مراجع مؤثر است توجه می کند. 
 7. رویکرد کوچینگ را در پاسخ به نیازهای مراجع تنظیم و سازگار می کند. 
 8. به مراجع کمک می کند تا عوامل مؤثر بر الگوهای فعلی و آتی رفتار، تفکر و احساسات را شناسایی کند. 
 9. از مراجع دعوت می کند تا ایده هایی در مورد چگونگی پیش رویشان و کارهایی که مایل یا قادر به انجامش است خلق کند. 
 10. مراجع را در بازسازی دیدگاههایش حمایت می کند. 
 11. مشاهدات، بینشها و احساساتی که پتانسیل ایجاد آموزه های جدید برای مراجع دارند را بدون حس وابستگی، با وی به اشتراک می گذارد.
از همین نویسنده: هفتاد سوال برای استفاده از مدل Grow در کوچینگ

د. ایجاد و توسعه آموزش و رشد 

شایستگی ۸ .رشد مراجع را تسهیل می کند 

تعریف: با مراجع همکاری می کند تا آموزه و بینش را به اقدام تبدیل کند.کوچ مراجع را تشویق  می کند تا در فرآیند کوچینگ تصمیم گیرنده باشد(به صورت مستقل).

 1. کوچ به مراجع کمک می کند تا آگاهی، بینش و آموزه جدید را با نوع نگاه و رفتارهای متفاوت ادغام کند. 
 2. کوچ با مراجع مشارکت می کند که اهداف، اقدامات و معیارهای مسئولیت پذیری را طراحی کنند تا آموزه جدید را ادغام کند و ارتقا دهد. 
 3. کوچ خودگردانی و تصمیم گیری مراجع در مورد طراحی اهداف، اعمال و روشهای مسئولیت پذیری را حمایت می کند و مورد تقدیر قرار می دهد‌.
 4. کوچ مراجع را در شناسایی نتایج بالقوه و یا یادگیری از مراحل عملی شناسایی شده، یاری می کند.
 5. از مراجع دعوت می کند تا چگونگی پیشروی، ازجمله منابع، حمایتها و موانع بالقوه را در نظر بگیرد. 
 6. با مراجع برای خلاصه کردن آموزه ها و بینشها درون هر جلسه یا در سِیر جلسات مشارکت می کند.  (آموزه ها و بینشهایی که طی چند جلسه به دست می آیند و در کنار هم معنا می یابند.)
 7. پیشرفت و موفقیتهای مراجع را تحسین می کند و جشن می گیرد. (لازم است تشویقها حقیقی  و اصیل باشد.)
 8. برای پایان دادن به جلسه، با مراجع مشارکت می کند.

دقت فرمایید: این متن بر اساس دانش و برداشت شخصی مترجم، از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و ممکن است در موسسات آموزشی یا کاربردهای شغلی و حقوقی قابل استناد نباشد.

پیشنهاد می‌کنیم نسخه ترجمه شده چپتر کوچینگ ایران را نیز مطالعه فرمایید.

ترجمه و تالیف: نجمه عشقی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا