کوچینگ خلاقیت

هر کسی که می خواهد خود یا زندگی خود را بهبود بخشد، می تواند از مربیگری خلاقیت بهره مند شود. امیدواریم اکنون ایده بهتری در مورد اینکه مربی خلاقیت چیست و چرا می خواهید آن را داشته باشید دارید.