درمان مدیران مسموم با کوچینگ

مطالعه این مقاله را به مدیرانی که در کارهای اداری و جلسات غرق شده‌اند توصیه می‌کنم.