ویدیو: کوچینگ چیست؟

کوچینگ چیست و قرار است چه کاری انجام دهد؟