اصول تیم کوچینگ چیست؟

مربیگری گروهی (تیم کوچینگ) یکی از روش‌های کوچینگ سازمانی است که در شرکت های خصوصی، سازمان‌های دولتی و موسسات غیرانتفاعی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است.