هزینه کوچینگ چقدر است؟

تعیین تعرفه بستگی زیادی به این دارد که بازار کوچینگ در جامعه هدف چگونه است و البته اینکه الگو، استاندارد و تخصصی که کوچ برای خود انتخاب می‌کند بسیار تاثیرگذار خواهد بود.