مصاحبه یا آزمونِ ماک

ماک MOCK در لغت به معنای تقلیدی است و به جلسه مصاحبه یا آزمونی گفته می‌شود که شبیه آزمون اصلی باشد.