آنچه درباره آموزش کوچینگ باید بدانید

یک مربی (کوچ) حرفه‌ای باید مراقب حرفه کوچینگ باشد. به همین دلیل است که آموزش‌ کوچینگ برای کوچ‌های مستقل یا شاغلین در کوچینگ سازمانی یک باید است.