ویدیو: برنامه درسی دوره آموزش کوچینگ

فهرستی که مشاهده می‌فرمایید برداشتی آزاد از برنامه آموزشی آکادمی کوچینگ کوچاریا است و لزوما در تمام موسسات رعایت نمی‌شود.